Sergey Kuznetsov

Deputy Chairman of the Moskomarkhitektura - Chief Architect of the City of Moscow