Alexey Shaposhnikov

Chairman of the Moscow City Duma